Opšti uslovi korišćenja usluge ‘Review Booster Pro’

Opšte odredbe

Član 1.

Ovim Opštim uslovima korišćenja ‘Review Booster Pro’ usluge (u daljem tekstu: Opšti uslovi) uređuju se odnosi između korisnika ‘Review Booster Pro’ usluge (u daljem tekstu: Pružalac raznih usluga) i društva E-tools DOO iz Republike Srbije, Beograd, Gavrila Principa 43 kao nosioca prava na ‘Review Booster Pro’ uslugu (u daljem tekstu: Nosilac prava).

Sklapanjem ugovora o pružanju «Review Booster Pro» usluge s Nosiocem prava Pružalac raznih usluga prihvata ove Opšte uslove. «Review Booster Pro» usluga se može koristiti samo u skladu sa ugovorom o pružanju «Review Booster Pro» usluge i ovim Opštim uslovima.

Definicije

Član 2.

“Review Booster Pro” je inovativna usluga putem koje Davaoci recenzija ocenjuju pruženu uslugu Pružaoca raznih usluga davanjem recenzija, ocena na digitalnim platformama.

Pružalac raznih usluga je pravna ili fizička osoba koja se bavi raznim delatnostima iz tercijarnog i kvartalnog sektora privrede, uključujući, ali ne ograničavajući se na delatnost ugostiteljstva, trgovine, turizma, obrazovanja, zdravstva i sl., a koji su osnovani te obavljaju delatnost u skladu sa zakonima države svog sedišta ili prebivališta/boravišta.

Davalac recenzija je svaki korisnik Pružaoca razlih usluga koji preko “Review Booster Pro” usluge daje ocenu, recenziju pruženih usluga, povezujući svoj mobilni uređaj i RBP uređaj u vlasništvu Pružaoca raznih usluga.

RBP uređaj je uređaj s NFC čipom koji služi za beskontaktni pristup internet stranici RBP profila.

NFC („Near Field Communication“) je tehnologija koja omogućava bežični prenos podataka na malim udaljenostima između dva uređaja.

RBP profil je profil unutar RBP sistema putem kojeg se Pružalac raznih usluga povezuje s recenzijskim platformama s time da svaka poslovna jedinica Pružaoca raznih usluga može imati samo jedan link za svaku od recenzijskih platformi, odnosno samo jedan profil.

Opis usluge

Član 3.

“Review Booster Pro” usluga uključuje:

1. RBP uređaje uz određenu naknadu;

2. administrativni pristup gde Pružalac raznih usluga može upravljati sadržajem odredišne stranice, linkovima na recenzijske platforme (recenzijama), ostalim korisnicima „Review Booster Pro“ usluge i oglasnim prostorom, prilagoditi izgled odredišne stranice te pregledati statistiku korišćenja „Review Booster Pro“ usluge i

3. odredišnu stranicu s profilom objekta, a koja usluga se može izmeniti s vremena na vreme od strane Nosioca prava u cilju unapređenja usluge.

Član 4.

Pružalac raznih usluga može s Nosiocem prava ugovoriti kupovinu dodatnih RBP uređaja.

Sklapanjem ugovora o pružanju “Review Booster Pro” usluge RBP uređaj(i) postaju vlasništvo Pružaoca raznih usluga. Pružalac raznih usluga ima garanciju na RBP uređaj(e) za vreme trajanja korišćenja „Review Booster Pro“ usluge. Garancija vredi jedino u slučaju pravilnog rukovanja RBP uređajima.

Za korišćenje „Review Booster Pro“ usluge potreban je pristup internetu koji su dužni osigurati Pružaoci raznih usluga i Davaoci recenzija.

Davalac recenzije ocenjuje usluge Pružaoca raznih usluga prema slobodnom utisku. Nosilac prava nije ni na koji način uključen u ostale aspekte pružanja usluge Pružaoca raznih usluga kao što su priprema, plaćanje usluga i sl.

Pružalac raznih usluga koristi «Review Booster Pro» uslugu na vlastitu odgovornost.

Nosilac prava zadržava pravo izmene i/ili dopune funkcionalnosti “Review Booster Pro” usluge putem izmena ovih Opštih uslova.

Trajanje korišćenja usluge “Review Booster Pro”

Član 5.

Pružalac raznih usluga koji s Nosiocem prava sklopi ugovor o pružanju „Review Booster Pro“ usluge koristi uslugu na određeno vreme od 1 godine.

Početak trajanja „Review Booster Pro“ usluge počinje trenutkom aktivacije korisničkog računa i isporuke RBP uređaja, a sve u rokovima koji će biti definisani prilikom avansne uplate cene utvrđene ugovorom o pružanju „Review Booster Pro“ usluge.

Pružalac raznih usluga može do isteka roka obveznog trajanja korišćenja «Review Booster Pro» usluge podneti zahtev za produženje trajanja korišćenja «Review Booster Pro» usluge.

Cena i uslovi plaćanja

Član 6.

Za aktivaciju i korišćenje „Review Booster Pro“ usluge i RBP uređaja Pružalac raznih usluga plaća cenu čiji će iznos i uslovi plaćanja biti utvrđeni ponudom o pružanju „Review Booster Pro“ usluge.

Pružalac raznih usluga se obavezuje da će platiti punu cenu i ukoliko plaćanje bude podeljeno na više uplata.

Pružalac raznih usluga obvezan je platiti cenu utvrđenu ugovorom o pružanju „Review Booster Pro“ usluge za ugovoreno trajanje korišćenja usluge, nezavisno o tome koristi li uslugu ili ne. U slučaju otkaza ili raskida ugovora o pružanju «Review Booster Pro» usluge Pružalac raznih usluga nema pravo na povraćaj plaćene cene i treba uplatiti sve preostale rate do kada će mu usluga i važiti.

Registracija

Član 7.

U postupku otvaranja korisničkog računa “Review Booster Pro” usluge, Pružalac raznih usluga obvezan je dostaviti: naziv ili ime pod kojim će koristiti “Review Booster Pro” uslugu, dostaviti valjanu e-mail adresu te na zahtev Nosioca prava dostaviti druge podatke potrebne za aktivaciju i korišćenje “Review Booster Pro” usluge.

Samo Pružalac raznih usluga koji dostavi sve potrebne podatke i dokumentaciju moći će koristiti “Review Booster Pro” uslugu.

Pružalac raznih usluga saglasan je s tim da on snosi odgovornost za tačnost i potpunost podataka unesenih prilikom otvaranja korisničkog računa “Review Booster Pro” usluge.

Pružalac raznih usluga je saglasan s tim da dopusti svakom Davaocu recenzija neisključivo pravo na pristup njegovim podacima u sklopu “Review Booster Pro” usluge. Pravo Davaoca recenzija na pristup podacima isključuje masovno prikupljanje sadržaja i bilo koju upotrebu podataka u komercijalne svrhe. Davaocima recenzija pravo na pristup podacima prestaje onoga trenutka kada Pružalac raznih usluga ili Nosilac prava ukloni ili izbriše takve podatke s korisničkog računa “Review Booster Pro” usluge.

Pružalac raznih usluga dužan je čuvati podatke o svom korisničkom računu “Review Booster Pro” usluge te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem njegovog korisničkog računa.

Nosilac prava zadržava pravo ukloniti korisnički profil ako Pružalac raznih usluga zloupotrebljava podatke objavljene u “Review Booster Pro” usluzi, naročito ako prilikom unosa podataka u korisnički račun “Review Booster Pro” usluge ili uopšteno prilikom korišćenja usluge da nepotpune ili lažne identifikacione podatke.

Kvalitet “Review Booster Pro” usluge

Član 8.

Nosilac prava održava nivo kvaliteta «Review Booster Pro» usluge unutar tehničkih i operativnih mogućnosti. Pružalac raznih usluga prihvata da Nosilac prava ne garantuje da će “Review Booster Pro” usluga funkcionisati bez prekida u svakom trenutku.

Nosilac prava ne odgovara za štetu nastalu zbog nemogućnosti korišćenja “Review Booster Pro” usluge, naročito usled neodgovarajućeg postupanja Pružaoca raznih usluga, pogrešnog rukovanja RBP uređajima, dodira RBP uređaja s vodom, uticaja drugih licenciranih i nelicenciranih programera, nedostupnosti usluge zbog povremenih tehničkih problema, više sile i sličnih događaja, za probleme pristupa administratorskim stranicama “Review Booster Pro” usluge usled greške pružatelja internet usluga, greške računara Pružaoca raznih usluga ili greške priključka na internet Pružaoca raznih usluga, te za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na internetu.

Nosilac prava ne odgovara za bilo kakve posledice koje bi mogle nastati upotrebom podataka iz „Review Booster Pro“ usluge od strane Pružaoca raznih usluga ili Davaoca recenzija, pogotovo ne za istinitost ostavljene recenzije.

Pružalac raznih usluga prihvata da zbog navedenih razloga pristup “Review Booster Pro” usluzi može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Sposobnost prihvatanja usluge

Član 9.

Pružalac raznih usluga koji se koristi “Review Booster Pro” uslugom ili joj pristupa kao predstavnik fizičke ili pravne osobe, preuzima odgovornost da je pravno ovlašćen za zastupanje te fizičke ili pravne osobe te da je u potpunosti sposoban i u stanju pridržavati se ovih Opštih uslova.

Zaštita intelektualnog vlasništva i autorskog prava

Član 10.

Prava koja se odnose na “Review Booster Pro” uslugu uključuju, ali ne ograničavaju se na tekst, slike, format, baze podataka, i sve ostale (statičke i/ili animirane) materijale, zvukove, formate, software, nazive (uključujući i domen) te druge sadržaje koji se nalaze na internet stranicama vezanim za “Review Booster Pro” uslugu. Svi navedeni sadržaji isključivo su pravo Nosioca prava ili se koriste uz izričito odobrenje nosioca autorskih prava te nosioca prava na žigovima i/ili dizajnu, a u skladu s propisima Republike Srbije.

Ako nije drugačije navedeno, svi drugi žigovi koji se pojavljuju na sistemu intelektualno su vlasništvo njihovih nosilaca. “Review Booster Pro” usluga može prikazati dobra čija autorska prava pripadaju trećim stranama. Korišćenje ovih dobara može biti predmet dozvola koje su treće strane izdale Nosiocu prava. Pružalac raznih usluga nije ovlašćen razaznati, rastaviti ili raščlaniti takva dobra i ništa u ovim Opštim uslovima ne može biti protumačeno kao davanje bilo kakvog prava Pružaocima raznih usluga vezano za ta dobra. Nosilac prava je nosilac autorskih prava u vezi s izborom, koordinacijom, postavljanjem i unapređenjem takvog sadržaja, kao i prava u vezi s originalnim sadržajem.

Strogo je zabranjeno, osim u sporazumu s Nosiocem prava, bilo kakvo kopiranje, distribucija, prenos, objavljivanje, reprodukovanje, prepravljanje, revidiranje, prenošenje, povezivanje, dubinsko povezivanje, stvaranje izvedenica ili menjanje na drugi način “Review Booster Pro” usluge i internet stranica vezanih za uslugu.

Pružaocu raznih usluga nije dozvoljeno u komercijalne svrhe koristiti, kopirati ili distribuirati sadržaje trećih osoba do kojih je došao putem “Review Booster Pro” usluge. Pružaocu raznih usluga nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno korišćenje preuzetog materijala bez izričitog pisanog odobrenja Nosioca prava i nosioca autorskog prava.

Pružaocu raznih usluga nije dozvoljeno postavljati, objavljivati, ili na drugi način činiti dostupnim putem “Review Booster Pro” usluge bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava. Pružalac raznih usluga je isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zloupotrebom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva, ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala.

Kršenje odredbi ovih Opštih uslova koje može imati za posledicu povrede autorskih prava, prava žiga, ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva može dovesti do građanske, kaznene i/ili prekršajne odgovornosti počinioca.

Licence i zaštitni znakovi

Član 11.

Svi zaštitni znakovi, logotipovi, adrese web stranica, proizvod ili ime koje opisuje “Review Booster Pro” uslugu, podršku ili sl. koje sadrže reč “Review Booster Pro” i koji su uključeni u sadržaj stranice (zajedno: Review Booster Pro znakovi), zaštitni su znakovi i/ili vlasništvo Nosioca prava.

Svaki popis zaštitnih znakova Nosioca prava ili drugih zaštitnih znakova na internet stranici “Review Booster Pro” usluge povremeno se ažurira, ali se neće uzeti u obzir kao sveobuhvatan popis zaštitnih znakova Nosioca prava ili ostalih zaštitnih znakova.

Strogo je zabranjena svaka upotreba Review Booster Pro znakova ili izmena (osim ako nije izričito odobreno od strane Nosioca prava u pisanom obliku).

Drugi proizvodi i imena kompanija spomenuti u „Review Booster Pro“ usluzi mogu biti zaštitni znakovi njihovih vlasnika.

Korišćenjem ili pristupom “Review Booster Pro” usluzi Pružalac raznih usluga ne stiče, izričito ili prećutno, nikakvu dozvolu ili pravo korišćenja žiga, patenta, dizajna, autorskog prava ili drugog prava koje pripada Nosiocu prava i/ili trećoj osobi. Pružalac raznih usluga snose vlastitu odgovornost za poštovanje autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva u pogledu tih sadržaja.

Pravo uklanjanja

Član 12.

Nosilac prava zadržava pravo uklanjanja bilo kojeg materijala za koji, prema vlastitoj diskrecionoj oceni, smatra da nije u saglasnosti s ugovorom o korišćenju «Review Booster Pro» usluge i Opštim uslovima, ili za koji smatra da je na drugi način neprikladan.

Odricanje od odgovornosti i ograničenja obaveza

Član 13.

Prihvatanjem Opštih uslova Pružalac raznih usluga priznaje i prihvata da koristi “Review Booster Pro” uslugu na svoju vlastitu odgovornost i da su usluga i pripadajuća web stranica pruženi po principu „tačno takvo kakvo jeste“ i „zavisno od dostupnosti“, bez garancije bilo koje vrste.

Do najvišeg nivoa koji dopušta zakon, Nosilac prava, njegovi zaposleni, direktori i posrednici odriču se svih garancija u vezi s pružanjem “Review Booster Pro” usluge i korišćenjem iste od strane pružaoca raznih usluga uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije trgovinskih standarda, garancije saglasnosti određenoj svrsi i garancije zaštite vlasničkih prava.

Nosilac prava ne pruža nikakve garancije ili tvrdnje o tačnosti ili potpunosti sadržaja “Review Booster Pro” usluge i pripadajuće web stranice ili sadržaja web stranica bilo koje treće osobe koja je povezana s uslugom i ne preuzima odgovornost ili obavezu za bilo kakve (i) greške, nesporazume ili nepreciznosti vezane za sadržaj, (ii) telesne povrede ili oštećenje imovine bilo kakve prirode koje su nastale kao rezultat pristupa i upotrebe web stranice i usluge, (iii) bilo kakav neovlašćeni pristup serverima Nosioca prava i ličnim podacima i/ili finansijskim podacima koji su tamo skladišteni, (iv) bilo kakav prekid ili prestanak komunikacije s uslugom i web stranicom usluge, (v) bilo kakve bugove, viruse, trojanske konje i slične pojave koje bi bilo koja treća osoba mogla preneti na uslugu i web stranicu usluge ili putem nje, i/ili (vi) bilo kakve greške ili izostavljanja vezana za bilo kakav sadržaj ili za bilo kakav gubitak ili štetu koja je nastala kao rezultat objave, sadržaja, njegovoga slanja elektronskom poštom, komunikacije o njemu, prenosa ili bilo kakve druge dostupnosti putem usluge.

Nosilac prava ne garantuje, preporučuje ili preuzima odgovornost za bilo koji proizvod ili uslugu koju je treća osoba oglasila ili ponudila putem “Review Booster Pro” usluge, pripadajuće web stranice ili bilo koje web stranice povezane s “Review Booster Pro” uslugom te bilo koje web stranice prikazane u bilo kojem prozoru ili drugoj metodi oglašavanja. Nosilac prava neće se smatrati učesnikom ili na bilo koji način odgovornim za praćenje bilo kakvih transakcija između Pružaoca raznih usluga i/ili drugih korisnika i/ili pružaoca proizvoda i usluga trećih osoba.

Nosilac prava, njegovi zaposleni, službenici, direktori ili posrednici neće se ni u kom slučaju smatrati odgovornima za direktnu, indirektnu ili bilo kakvu drugu štetu (čak i ako je Nosilac prava bio obavešten o mogućnosti nastanka takve štete) koja nastane kao rezultat upotrebe “Review Booster Pro” usluge od strane Pružaoca raznih usluga usled neodgovarajućeg postupanja Pružaoca raznih usluga, pogrešnog rukovanja RBP uređajima, dodira RPB uređaja s vodom, uticaja drugih licenciranih i nelicenciranih programera, nedostupnosti usluge zbog povremenih tehničkih problema, više sile i sličnih događaja, za probleme pristupa administratorskim stranicama “Review Booster Pro” usluge usled greške pružaoca internet usluga, greške računara pružaoca i sličnih raznih usluga ili greške priključka na internet pružaoca i sličnih raznih usluga, te za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vreme prenosa informacija na internetu.

Nosilac prava ne odgovara za bilo kakve posledice koje bi mogle nastati upotrebom podataka iz „Review Booster Pro“ usluge od strane Pružaoca raznih usluga. Navedeno ograničenje odgovornosti takođe se odnosi na štete koje nastanu zbog drugih usluga ili proizvoda koji su primljeni putem ili moguće oglašeni vezano za “Review Booster Pro” uslugu ili bilo kakve poveznice na usluzi i web stranici usluge, kao i zbog bilo kakvog podatka, mišljenja ili saveta koji je primljen putem ili oglašen vezano za “Review Booster Pro” uslugu ili bilo kakve poveznice na web stranici “Review Booster Pro” usluge, do najvišeg nivoa koji dopušta zakon.

Pružalac raznih usluga prihvata da se Nosilac prava neće smatrati odgovornim za korisnički sadržaj za pogrdno, uvredljivo ili nezakonito postupanje bilo kojeg Pružaoca raznih usluga ili Davaoca recenzije ili treće osobe i da je rizik od štete od gore navedenog isključivo na Pružaoca raznih usluga. Nosilac prava ni na koji način ne tvrdi i ne garantuje da je “Review Booster Pro” usluga prikladna za upotrebu na drugim lokacijama.

Nosilac prava ne preuzima odgovornost u vezi tačnosti informacija koje daje te je upotreba tih informacija odgovornost primaoca. Nosilac prava ne daje nikakva osiguranja da će bilo koji prijavljeni problemi biti rešeni s upotrebom bilo kojih informacija koje daje Nosilac prava. Dostavljanjem informacija, Nosilac prava ne dodjeljuje nikakve licence za bilo kakva autorska prava, patente ili neka druga prava intelektualnog vlasništva.

Zaštita osobnih podataka

Član 14.

Nosilac prava prati načela transparentnosti i pažljivog postupanja s ličnim podacima u skladu s Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka (engl. General Data Protection Regulation – GDPR; u nastavku Uredba).

Sklapanjem ugovora o pružanju “Review Booster Pro” usluge i prihvatanjem ovih Opštih uslova Pružalac raznih usluga daje saglasnost da Nosilac prava može koristiti i obrađivati njegove lične podatke, koje je dobio prilikom otvaranja korisničkog računa i pružanja “Review Booster Pro” usluge.

Lične podatke dobijene prilikom otvaranja korisničkog računa i pružanja “Review Booster Pro” usluge od Pružaoca raznih usluga Nosilac prava će obrađivati i koristiti u svrhu pružanja ”Review Booster Pro” usluge, anonimne analize i optimizacije poslovanja Nositelja prava, u svrhu direktnog marketinga te u svrhu razumevanja pojedinačnih potreba, navika i zahteva Pružaoca raznih usluga kao i daljeg razvijanja što kvalitetnijeg pružanja svih «Review Booster Pro» usluga po tzv. «tailor made» principu.

Lični podaci prikupljeni na opisan način nisu dostupni za javnost, osim u slučaju, kada Pružalac raznih usluga za to da posebne saglasnosti.

Nosilac prava pridaje posebnu pažnju zaštiti privatnosti i ličnih podataka Pružaoca raznih usluga koji se uvek mogu obratiti Nosiocu prava u slučaju dodatnih upita o obradi podataka, kao i primedbi ili eventualnih povreda zaštite privatnosti od strane Nosioca prava elektronskim putem na e-mail adresu: etoolsdoo@gmail.com

U skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, Pružaoci raznih usluga imaju pravo na pristup svojim ličnim podacima, pravo na ispravku netačnih podataka, pravo na prestanak korišćenja ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga, uključujući i profiliranje, pravo na samostalno odlučivanje o korišćenju ličnih podataka koje se temelji na automatizovanoj obradi, pravo da protiv voditelja obrade uloži pritužbu nadzornom telu, ako misli da se obradom njegovih ličnih podataka krše odredbe Uredbe, pravo brisanja (“pravo na zaborav”) u skladu s čl.17. Uredbe te pravo na prenosivost podataka.

Pružalac raznih usluga ima pravo povući datu saglasnost u svako doba, u celosti ili delimično. Zahtev o povlačenju saglasnosti i zahtev za izmenom Pružalac raznih usluga može poslati na e-mail adresu etoolsdoo@gmail.com. Po prijemu zahteva o povlačenju saglasnosti, lični podaci koji su obuhvaćeni zahtevom o povlačenju se više neće obrađivati, počevši od datuma prijema povlačenja saglasnosti.

Nosilac prava naglašava da povlačenjem saglasnosti o korišćenju ličnih podataka, Pružalac raznih usluga automatski raskida ugovor s Nosiocem prava pre isteka razdoblja trajanja istog te Pružalac raznih usluga neće moći više koristiti “Review Booster Pro” uslugu.

Prenosivost prava i dopuštenja

Član 15.

Prava Pružaoca raznih usluga koja proizlaze iz ugovora o pružanju «Review Booster Pro» usluge i iz ovih Opštih uslova su neprenosiva.

Bilo kakav prenos prava koja proizlaze iz ugovora o pružanju «Review Booster Pro» usluge i ovih Opštih uslova od strane Pružaoca raznih usluga je nevažeći.

Ograničenja i zabrane

Član 16.

Strogo je zabranjeno:

1. lažno predstavljanje sa svrhom pretnje, manipulacije, prevare ili dovođenja u zabludu Nosioca prava, ostalih Pružaoca raznih usluga, Davaoca recenzija ili trećih osoba;

2. objavljivanje, korišćenje, prenošenje, slanje i razmena materijala i sadržaja kojima se narušava ili ugrožava nečija privatnost;

3. postavljanje vulgarnog sadržaja ili nekakvog na drugi način nepoželjnog sadržaja u normalnoj komunikaciji, kojim se ugrožavaju i krše prava drugih;

4. neovlašćeno prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih korisnika usluge;

5. stavljanje sadržaja koji su po svojoj prirodi nezakoniti, ugrožavajući, uvredljivi, klevetnički ili vulgarni korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući i višestruko slanje materijala istog ili vrlo sličnog sadržaja (spamming), lančana pisma, piramidalne šeme itd.;

6. slanje, razmena ili objava informacija za koje proizvođač zna ili pretpostavlja da su lažne, a čije bi korišćenje moglo naneti štetu drugim korisnicima ili članovima;

7. postavljanje materijala koji vređa važeće pravne propise Republike Srbije, posebno nezakonitog, lažnog, obmanjujućeg, uvredljivog, klevetničkog, vulgarnog, pretećeg, uznemirujućeg, rasističkog ili šovinističkog sadržaja;

8. prikupljanje sadržaja koji vređa prava intelektualnog vlasništva trećih osoba, kao i sadržaja koji su zaštićeni autorskim pravom osim ukoliko je autor objave ujedno i vlasnik autorskih prava ili njegova opunomoćena osoba koja svojevoljno nije dala dopuštenje da se podaci i delo bilo koje vrste objavi;

9. objavljivanje sadržaja kojima se vređa pravo na privatnost trećih osoba ili drugih korisnika, kao i drugih neprimerenih sadržaja;

10. korišćenje ili pokretanje bilo kakve neodobrene tehnologije ili automatskog sistema za pristup online uslugama ili za izlučivanje sadržaja s online usluga, uključivo, ali ne ograničujući se na spidere, robote, screen scrapere ili offline readere;

11. rastavljanje, razlaganje, preslaganje obrnutim inženjeringom, kopiranje u source code ili object code formatu, ili stvaranje derivativnih materijala temeljenog na sadžaju usluge ili same “Review Booster Pro” usluge;

12. pokušavanje sticanja vlasništva ili prava na uslugu, uključivo sa sadržajem;

13. iznajmljivanje, davanje u leasing, pozajmljivanje, prevođenje, spajanje, prilagođavanje, prenos “Review Booster Pro” usluge ili sadržaja usluge, kombinacija ili ugrađivanje u bilo koje druge programe ili usluge;

14. svesno objavljivanje, slanje, učitavanje i/ili razmenu sadržaja koji sadrže računarske viruse, crve, računarske kodove, datoteke i programe koji mogu imati za posledicu ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kog mobilnog uređaja, računarskog programa ili bilo koje računarske i druge opreme;

15. postavljanje sadržaja kojim se može naneti šteta Nosiocu prava i povezanim društvima, drugim korisnicima ili trećim osobama, što uključuje, između ostalog, sadržaje kojima se podstiče na ponašanje koje predstavlja krivično delo, koje za sobom povlači građansku odgovornost ili na drugi način krše bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja Nosioca prava, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga.

Otkaz i raskid ugovora u pružanju “Review Booster Pro” usluge

Član 17.

Nosilac prava ima pravo otkazati ugovor uz otkazni rok od 2 (dva) meseca.

Nosilac prava ima pravo raskinuti ugovor bez otkaznog roka ukoliko je Pružalac raznih usluga prekršio obaveze utvrđene ugovorom ili ovim Opštim uslovima, a pogotovo ako Pružalac raznih usluga učini povredu bilo koje odredbe čl. 16. ovih Opštih uslova.

Pružalac raznih usluga može u bilo kom trenutku, jednostrano, elektronskim putem na e-mail etoolsdoo@gmail.com, otkazati korišćenje „Review Booster Pro“ usluge, uz otkazni rok od 1 (jednog) meseca.

U slučaju otkaza ili raskida ugovora Nosilac prava brisaće sve informacije o Pružaocu raznih usluga s “Review Booster Pro” usluge te se Pružaocu raznih usluga ukida pravo na korišćenje “Review Booster Pro” usluge.

Po otkazu ili raskidu ugovora Pružalac raznih usluga zadržava pravo vlasništva nad RBP uređajem/uređajima.

Po otkazu ili raskidu ugovora Pružatelj raznih usluga nema pravo na povraćaj plaćene cene.

Rešavanje prigovora

Član 18.

Sve prigovore koji proizlaze iz korišćenja “Review Booster Pro” usluge ili su s njom povezani, Pružalac raznih usluga može uputiti Nosiocu prava elektronskim putem na e-mail adresu: etoolsdoo@gmail.com.

Nosilac prava će na prigovore odgovoriti u roku od 15 (petnaest) dana od njihovog prijema.

Nevažeće pojedine odredbe Opštih uslova

Član 19.

Ako bi za neku od odredbi ovih Opštih uslova naknadno bilo utvrđeno da je nevažeća, to neće imati učinka na važenje ostalih odredbi, s time da će se nevežeća odredba zameniti važećom koja će u najvećoj mogućoj meri omogućiti ostvarivanje cilja koji se hteo postići odredbom a koja je utvrđena nevažećom.

Izmene opštih uslova korišćenja

Član 20.

Nosilac prava pridržava pravo izmeniti ove Opšte uslove u bilo koje vreme.

Izmene Opštih uslova stupiće na snagu trenutkom objave izmena na internet stranici «Review Booster Pro» usluge.

Izmjene Opštih uslova biće objavljene i javno dostupne Pružaocima raznih usluga putem internet stranice «Review Booster Pro» usluge.

U slučaju primedbi na izmene Opštih uslova Pružalac raznih usluga ima mogućnost slanja prigovora, kao i pravo otkazati ugovor ukoliko ne pristaje na izmene Opštih uslova.

Smatra se da je Pružalac raznih usluga saglasan s izmenama Opštih uslova ako nakon objave izmena na internet stranici «Review Booster Pro» usluge nastavi koristiti «Review Booster Pro» uslugu. Isključuje se odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu Pružaocima raznih usluga, Davaocima recenzija ili trećim osobama usled izmena Opštih uslova.

Završne odredbe

Član 21.

Ovi Opšti uslovi stupaju na snagu i primenjuju se na sve Pružaoce raznih usluga danom objave na internet stranici «Review Booster Pro» usluge.

Ugovorne strane se obvezuju da će eventualne sporove proizašle iz ovih Opštih uslova nastojati rešiti sporazumno.

U slučaju spora nadležan je stvarno i mesno nadležni sud u Beogradu, osim ako ugovorom o pružanju „Review Booster Pro” usluge nije drugačije ugovoreno.

Merodavno materijalno pravo za tumačenje i primenu ovih Opštih uslova je pravo Republike Srbije.